ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ

БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

 

І. ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані правила користування бібліотеками в Україні розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненнями, до інструкцій і облікових форм «Організації роботи   централізованої бібліотечної системи»,  поширюються на мережу бібліотек ЦБС для дорослих.

Згідно «Типовим правилам користування бібліотеками в Україні» затвердженими наказом Міністерствам культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99р.

 

II. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1.  Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

 

2.2.  Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент (у тому числі міжбібліотечний), система читальних залів, дистанційне обслугову­вання засобами телекомунікації, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки.

 

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

— безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ;

— безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

— безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

— одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонент (далі – МБА);

— одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

—  користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

 

2.4.  Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

 

2.5.  Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 

2.6.  Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

 

2.7.  У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

 

2.8.  Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.

 

III. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису в бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляру на виконання Закону України «Про захист персональних даних» читач підписує Згоду на використання бібліотекою його власних персональних даних. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку в місячний термін. Діти і підлітки до 16 років записуються на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

 

3.2. Щорічно з 1 січня проводиться перереєстрація читачів. Під час перереєстрації уточнюються анкетні відомості про читача, вносяться зміни. На формулярі проставляється новий номер і дата перереєстрації. При зміні прізвища заповнюється новий формуляр.

 

3.3.  Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

 

3.4.  За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

 

3.5.  Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

 

3.6.  За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповно­літнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 

3.7.  Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

 

3.8.  Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

 

3.9.  Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

 

3.10.  Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 

 

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ

КОРИСТУВАЧІВ

 

Бібліотеки зобов’язані:

—  інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. платні, перелік яких затверджено постановою

№ 1271 від 12.12.2011 р. – постанова Кабінету Міністрів України;

Накази Міністерства Культури України № 983 від 15.10.2013 року.

— створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

— дбати про культуру обслуговування користувачів;

— формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

— задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

— систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачем документів;

— урахувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

— не використовувати відомості про користувачів бібліотек та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

— створювати бібліотечні ради;

— звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.